Επίλεξε τη χώρα παράδοσης

Διαδικτυακή επίλυση διαφωνιών

Πλατφόρμα Διαδικτυακή επίλυση διαφωνιών (ΔΕΔ) παρέχει ένα ενιαίο σημείο όπου οι καταναλωτές και οι έμποροι της ΕΕ μπορούν να διευθετούν τις διαφωνές τους για εγχώριες και διασυνοριακές ηλεκτρονικές αγορές, με τη σύνδεση με εθνικούς φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφωνών (ΕΕΔ) που διορίζονται από τα κράτη μέλη, βάσει ποιοτικών κριτηρίων και κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 

Κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας: